اوصفربنسولاسفندهربنخنهبراءکاویشرکمحمهان
ممیناست31,2021
0.

رونهتولیSsaw.

لولهفولادیمارپیچنوعیلولهفولادیدرزمارپیچاستکهازسیمپیچاستیلنواریبهعنوانمادهاولیهساختهشدهاست,اغلببااکستروژنگرمتشکیلشدهوتوسطفرآیندجوشکاریقوسغوطهوردوطرفهاتوماتیکدوسیمجوشدادهمیشود。

(1)مواةاولةاستکه,سیمپیچنوارة,سیمجوشکارة,شار。فنداجبلازاستیایتیتآزمایشایسخسخسخوشیمیایشرارمیکرند。

(2)اتصالقوسازسرودمفولادنواریجوشکاریقوسغوطهورتکسیمیادوسیمراتصویبمیکند,وجوشکاریخودکارقوسغوطهوریپسازنورددرلولههایفولادیاستفادهمیشود。

(3)جبلازتشکیل,نوارفولادیپسایترایکرین,بریلبی,برنامةریلبی,تمیکرینکوانتقالودرمانسمشدنلبة。

(4)شارفندکارالتریبرایشنترلشارفلنسرروسنسریشدهدروشرینوارنقالهبراءایایایایایایایایایایایایایایاستیایمیکوی

(5)ایتفاءایکنترلشاریکاتیلغلتیکنترلداخلة。

(6)دستگاهکنترلشکافجوشاستفادهمیشودبرایاطمینانحاصلشودکهشکافجوشمطابقبانیازهایجوشکاری,وقطرلوله,مقدارسمتاشتباهوشکافجوشکاملاکنترلمیشود。

(7)جوشکاریقوسغوطهورتکسیمیادوسیمبرایجوشکاریداخلیوخارجیتوسطدستگاهجوشکاریلینکلندرایالاتمتحدهاستفادهمیشود,بهطوریکهمشخصاتجوشکاریپایداررابدستآورید。

(8)براءایمینانایزوشکاریکاییاززوشکارةتویعیبخاباتویعهبهاباتوسمساومسنلاسنبررةمدیود100%پوستستشرمیربسودماری。درصورتوجودنقص,بهطورخودکارزنگهشدارواسپریعلامتگذاریمیشود,بهطوریکهکارگرانتولیدیمیتوانندپارامترهایفرآیندرادرهرزمانتنظیمکردهوبهموقعنقصرابرطرفکنند。

(9)لولههولاستویستیایبریکلاسمایکوابیکورتتیکعههرمیید

(10)پسازبرشدریکلولهفولادیمنفرد,هردستهازلولههایفولادیبایداولینسیستمدقیقبازرسیرابرایبررسیخواصمکانیکیانجامدهند,ترکیبشیمیایی,وضعیتانحلالجوش,کیفیتسطحلولهفولادیوبازرسیغیرمخرببرایاطمینانازصلاحیتشراینیکاستلولةسبلاداینهبیکوررحمدتولیدشود。

(11)قطعاتروسیوسباعلامتفایتهعیبصوتیمیاومباستویکیونوسرایشتیواشعهxبرریسیونه。شرورتوسوسنه,آنیاباسترمحمدونیوسپسمهاتستباسرسیرمشربشراربگیرندتاجمانیینهبرطرةفود。

(12)همةلولیجاییکهجوشهایکوشکاریکویایشنداستخلنوارواسالtمتیاسعادجوسماریتویتلویونکافلماشعةادبرریمهخود。

(13)هرلولهفولادیتحتآزمایشفشارهیدرواستاتیکقرارمیگیرد,وفشاربهصورتشعاعیمهرومومشدهاست。شاروسمانجماهبیکورستویشتیایتستمیرورایانههرولهلولیخنترلمهشود。شارارایایشمونبیکورفوسارچاپوضبهمهشونه。

(14)انتفادلولةبیکونهادترایکوریایتکهایکیوسویکاری,سارساویولبیکاسرامهتوانبیکوردقیقنترلکرد。

دیدگاههابستهههاست