ਵਿਸ਼ਵਦੇਸਭਤੋਂਅੱਗੇਜਾਣਲਈਕਾਰਬਨਪੀਕਕਾਰਬਨਨਿਰਪੱਖਚੀਨੀਸਟੀਲ
2021年5月31日
0

ਐਸਐਸਏਡਬਲਯੂਦੀਉਤਪਾਦਨਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਪਿਰਲਸਟੀਲਪਾਈਪਇਕਕਿਸਮਦੀਸਪਿਰਲਸੀਮਸਟੀਲਪਾਈਪਹੈਜੋਕੱਚੀਪਦਾਰਥਦੇਰੂਪਵਿਚਸਟਰਿੱਪਸਟੀਲਕੋਇਲਦੀਬਣੀਹੈ,ਅਕਸਰਨਿੱਘੇਬਾਹਰਕੱ由ਣਦੁਆਰਾਬਣਾਈਜਾਂਦੀਹੈਅਤੇਆਟੋਮੈਟਿਕਡਬਲ——ਵਾਇਰਡਬਲ——ਸਾਈਡਡੁੱਬੀਆਰਕਵੈਲਡਿੰਗਪ੍ਰਕਿਰਿਆਦੁਆਰਾਵੇਲਡਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ。

(1)ਕੱਚੇਮਾਲਜੋਹੈ,ਪੱਟੀਕੋਇਲ,ਿਲਵਿੰਗਤਾਰ,ਪ੍ਰਵਾਹ。ਵਰਤੋਂਵਿੱਚਲਿਆਂਦੇਜਾਣਤੋਂਪਹਿਲਾਂਉਨ੍ਹਾਂਉੱਤੇਸਖਤਸਰੀਰਕਅਤੇਰਸਾਇਣਕਟੈਸਟਕੀਤੇਜਾਂਦੇਹਨ。

(2)ਸਟ੍ਰਿਪਸਟੀਲਦੇਸਿਰਅਤੇਪੂਛਦਾਬੱਟਜੋੜਸਿੰਗਲ——ਵਾਇਰਜਾਂਡਬਲ——ਤਾਰਡੁੱਬਿਆਚਾਪਵੈਲਡਿੰਗਨੂੰਅਪਣਾਉਂਦਾਹੈ,ਅਤੇਸਟੀਲਪਾਈਪਵਿਚਘੁੰਮਣਤੋਂਬਾਅਦਆਟੋਮੈਟਿਕਡੁੱਬੀਆਰਕਵੈਲਡਿੰਗਨੂੰਅਪਣਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈ。

(3)ਬਣਾਉਣਤੋਂਪਹਿਲਾਂ,ਪੱਧਰੀਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦਸਟਰਿੱਪਸਟੀਲ,ਕਿਨਾਰੇਕੱਟਣ,ਕਿਨਾਰੇਦੀਯੋਜਨਾਬੰਦੀ,ਸਤਹਸਫਾਈਅਤੇਸੰਚਾਰਅਤੇਕਿਨਾਰੇਝੁਕਣਦਾਇਲਾਜ。

(4)ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸੰਪਰਕਪ੍ਰੈਸ਼ਰਗੇਜਦੀਵਰਤੋਂਪੱਟੀਸਟੀਲਦੀਨਿਰਵਿਘਨਆਵਾਜਾਈਨੂੰਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਕਰਨਲਈਕਨਵੇਅਰਦੇਦੋਵਾਂਪਾਸਿਆਂਤੇਦਬਾਏਗਏਤੇਲਸਿਲੰਡਰਦੇਦਬਾਅਨੂੰਨਿਯੰਤਰਿਤਕਰਨਲਈਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ. .

(5)ਬਾਹਰੀਕੰਟਰੋਲਜਾਂਅੰਦਰੂਨੀਨਿਯੰਤਰਣਰੋਲਰਬਣਾਉਣਦੀਵਰਤੋਂ。

(6)ਸੁਕਾਉਣਪਾੜੇਕੰਟਰੋਲਜੰਤਰਨੂੰਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਲਈਹੈ,ਜੋਕਿਨੂੰਸੁਕਾਉਣਪਾੜਾਿਲਵਿੰਗਲੋੜਨੂੰਪੂਰਾਕਰਦਾਵਰਤਿਆਗਿਆਹੈ,,ਅਤੇਪਾਈਪਵਿਆਸ,ਗਲਤਪਾਸੇਦੀਮਾਤਰਾਅਤੇਵੇਲਡਦੇਪਾੜੇਨੂੰਸਖਤੀਨਾਲਨਿਯੰਤਰਿਤਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ。

(7)ਸੰਯੁਕਤਰਾਜਵਿਚਲਿੰਕਨਵੈਲਡਿੰਗਮਸ਼ੀਨਦੁਆਰਾਇਕੋਤਾਰਜਾਂਡਬਲਤਾਰਡੁੱਬੀਆਰਕਵੈਲਡਿੰਗਨੂੰਅੰਦਰੂਨੀਅਤੇਬਾਹਰੀਦੋਵਾਂਵੈਲਡਿੰਗਲਈਅਪਣਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈ。,ਇਸਲਈਸਥਿਰਵੈਲਡਿੰਗਦੀਆਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਲਈ。

(8)ਵੈਲਡਿੰਗਤੋਂਬਾਅਦਵੇਲਡਾਂਦੀਜਾਂਚਕਰਨਲਈ超ਨਲਾਈਨਨਿਰੰਤਰਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕਆਟੋਮੈਟਿਕਫਲਾਅਟੈਸਟਰਦੁਆਰਾਜਾਂਚਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ100%ਸਪਿਰਲਵੇਲਡਾਂਦੀਨਾਨਸਟ੍ਰੈਸਕਟਿਵਟੈਸਟਿੰਗਕਵਰੇਜ。ਜੇਕੋਈਨੁਕਸਹੈ,ਇਹਆਪਣੇਆਪਅਲਾਰਮਅਤੇਸਪਰੇਅਮਾਰਕਹੋਜਾਵੇਗਾ,ਤਾਂਜੋਉਤਪਾਦਨਕਰਮਚਾਰੀਕਿਸੇਵੀਸਮੇਂਪ੍ਰਕਿਰਿਆਦੇਮਾਪਦੰਡਾਂਨੂੰਵਿਵਸਥਿਤਕਰਸਕਣਅਤੇਸਮੇਂਦੇਨਾਲਖਰਾਬੀਨੂੰਖਤਮਕਰਸਕਣ。

(9)ਸਟੀਲਪਾਈਪਨੂੰਏਅਰਪਲਾਜ਼ਮਾਕੱਟਣਵਾਲੀਮਸ਼ੀਨਦੁਆਰਾਇੱਕਟੁਕੜੇਵਿੱਚਕੱਟਿਆਜਾਂਦਾਹੈ。

(10)ਇੱਕਸਿੰਗਲਸਟੀਲਪਾਈਪਵਿੱਚਕੱਟੇਜਾਣਤੋਂਬਾਅਦ,ਸਟੀਲਪਾਈਪਾਂਦੇਹਰੇਕਸਮੂਹਵਿੱਚਮਕੈਨੀਕਲਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਦੀਜਾਂਚਕਰਨਲਈਸਖਤਪਹਿਲੇਨਿਰੀਖਣਪ੍ਰਣਾਲੀਵਿੱਚੋਂਲੰਘਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ,ਰਸਾਇਣਕਰਚਨਾ,ਵੇਲਡਦੇਭੰਗਸਥਿਤੀ,ਸਟੀਲਪਾਈਪਦੀਸਤਹਦੀਕੁਆਲਟੀਅਤੇਨਿਰਪੱਖਨਿਰੀਖਣਨੂੰਪਾਸਕਰਨਾਪੱਕਾਕਰਨਲਈਕਿਪਾਈਪਬਣਾਉਣਦੀਪ੍ਰਕਿਰਿਆਨੂੰਰਸਮੀਤੌਰ”ਤੇਉਤਪਾਦਨਵਿਚਪਾਉਣਤੋਂਪਹਿਲਾਂਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤਹੈ。

(11)ਨਿਰੰਤਰਧੁਨੀਫਲਾਅਖੋਜਨਿਸ਼ਾਨਦੇਨਾਲਵੇਲਡਦੇਹਿੱਸੇਦਸਤੀਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕਅਤੇਐਕਸ——ਰੇਦੁਆਰਾਪੜਤਾਲਕੀਤੇਜਾਣਗੇ. .ਜੇਕੋਈਨੁਕਸਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂਦੀਮੁਰੰਮਤਕੀਤੀਜਾਏਗੀਅਤੇਫਿਰਦੁਬਾਰਾਸੰਕੇਤਕਜਾਂਚਕੀਤੀਜਾਏਗੀਜਦੋਂਤੱਕਨੁਕਸਾਂਦੇਖ਼ਤਮਹੋਣਦੀਪੁਸ਼ਟੀਨਹੀਂਹੋਜਾਂਦੀ。

(12)ਸਾਰੇਟਿਊਬਜਿਥੇਸਟਰਿਪਸਟੀਲਦੇਬੱਟ——ਵੈਲਡਿੰਗਵੇਲਡਅਤੇਟੀ——ਜੋੜਾਂਨੂੰਜੋੜਦੇਹੋਏਸਪਿਰਲਵੇਲਡਾਂਦਾਨਿਰੀਖਣਐਕਸ——ਰੇਟੀਵੀਜਾਂਫਿਲਮਦੁਆਰਾਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ。

(13)ਹਰਸਟੀਲਪਾਈਪਹਾਈਡ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਦਬਾਅਟੈਸਟਦੇਅਧੀਨਹੈ,ਅਤੇਦਬਾਅਰੇਡੀਅਲਸੀਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈ。ਟੈਸਟਦੇਦਬਾਅਅਤੇਸਮੇਂਨੂੰਸਖਤਰੂਪਵਿੱਚਟਿ管ਬਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਪਿuterਟਰਟੈਸਟਿੰਗਉਪਕਰਣਦੁਆਰਾਨਿਯੰਤਰਿਤਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ。ਟੈਸਟਦੇਮਾਪਦੰਡਆਪਣੇਆਪਛਾਪੇਜਾਂਦੇਹਨਅਤੇਰਿਕਾਰਡਕੀਤੇਜਾਂਦੇਹਨ。

(14)ਪਾਈਪਸਿਰੇਨੂੰਮਸ਼ੀਨਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈਤਾਂਕਿਅੰਤਦੇਚਿਹਰੇਦੀਲੰਬਕਾਰੀ,ਕੋਲਾਐਂਗਲਅਤੇਬੇਅੰਤਕਿਨਾਰੇਨੂੰਸਹੀਤਰ੍ਹਾਂਨਿਯੰਤਰਿਤਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ。

评论ਨੂੰਬੰਦਕਰਰਹੇਹਨ,。